Základní informace o zápisu do 1. třídy 2022/2023

Seznam přijatých dětí

 

Vážení rodiče,

 zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění,  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup (viz níže).

 Formulář Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy a Zápisový list můžete přinést již vyplněný nebo si je vyzvedněte spolu s registračním číslem (slouží k oznámení o přijetí x nepřijetí dítěte do ZŠ na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy) a pořadovým číslem k zápisu ve třídě, kde probíhá vyplňování formulářů.

 Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy a Zápisní list pečlivě vyplňte a předejte ke kontrole s rodným listem dítěte a OP rodiče.

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy zveřejním do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě – informační tabuli vedle vchodu do školní zahrady a na webu školy.

 Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

 Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitelku školy písemně požádá.

 Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

Odklad školní docházky

 Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, předejte již vyplněný formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“  při zápisu. V tomto případě se zápisu nemusí zúčastnit Vaše dítě. Formulář si lze vyžádat také na místě zápisu.

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa .

Možnost podat žádost o odklad není oznámením rozhodnutí o přijetí dotčena a můžete ji podat nejpozději  30. 4. 2017 ředitelce školy.

Pokud budete žádat o předčasný nástup dítěte do 1. třídy, vyžádejte si příslušný formulář při zápisu.

Předčasný nástup dítěte do ZŠ se vztahuje na dítě, které k 1. 9. 2017 nedosáhne šestého roku věku v případě, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a pokud předloží níže uvedená potvrzení:  

-podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučení školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra), 

-podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, Vám zodpoví ředitelka školy nebo paní učitelky u zápisu.