Základní informace o zápisu do 1. třídy 2021/2022

 

 

Vážení rodiče,

 zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění,  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup (viz níže).

 Formulář Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy a Zápisní list můžete do školy doručit v době od 1.4. do 30.4. 2021 těmito způsoby:

  1. Pokud máte datovou schránku – do datové schránky školy: b8mmdyt
  2. Pokud máte elektronický podpis – elektronicky podepsané e-mailem na adresu: zsjakubcovice.mackova@centrum.cz
  3. Pokud nemáte datovou schránku ani elektronický podpis – poštou nebo rovnou do schránky u hlavního vchodu do školy

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy zveřejním do 14.5.2021 pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě – informační tabuli vedle vchodu do školní zahrady a na webu školy.

 Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

 Písemné rozhodnutí o přijetí vydávám jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá.

 Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

Odklad školní docházky

 Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, předejte jedním ze tří způsobů uvedených výše vyplněný formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“. V tom případě již Žádost o přijetí ani Zápisový list neposíláte.

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa .

Žádost o odklad můžete podat do  30. 4. 2021.

 

Pokud budete žádat o předčasný nástup dítěte do 1. třídy, vyžádejte si příslušný formulář e-mailem.

Předčasný nástup dítěte do ZŠ se vztahuje na dítě, které k 1. 9. 2021 nedosáhne šestého roku věku v případě, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a pokud předloží níže uvedená potvrzení: -  podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučení školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra),

-  podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, posílejte na e-mail zsjakubcovice.mackova@centrum.cz, nebo        tel. 607925649.

 

Mgr. Jiřina Máčková, ředitelka školy