Další zpráva z firmy Four & Five

Blížíme se do finále. Kosmetičky už mají vyrobený tělový peeling, balzám na rty a šumivé bomby do koupele. Ještě nám chybí ve spolupráci s naší dílnou cukrářů upéct něco dobrého. Pak už jen sečíst náklady, vypočítat cenovou kalkulaci našich výrobků a určit prodejní ceny. A vše zveřejnit na stránkách "e jarmark abeceda penez" . Na zveřejněné stránce si pak můžete zboží objednat pohodlně z domova (platit vše budete až při osobním odběru ve škole). Podrobné informace brzy poskytneme.
Kolektiv firmy Four & Five
 

Novinky z naší školní firmy. FOUR&FIVE

 

Už máme půjčený platební terminál a umíme s ním pracovat. Zjistili jsme, jak je důležité číst pozorně smlouvy, aby nás někdo nepodvedl. Pro naše mazlíčky jsme vyrobili hračku a kosmetičky budou tento týden vyrábět peeling na rty, balzám na rty i peeling na tělo. Adéla Bláhová
 

 

Informace o naší školní firmě FOUR&FIVE

V současné době vybíráme logo naší firmy, která sídlí na ul. Školní 64. Firma je složena z několika menších dílen, které mezi sebou spolupracují. Máme dílnu švadlenek, zahradníků, kosmetiček, pekařů a příznivců domácích mazlíčků. Každá dílna připravuje výrobky, které Vám nabídnou naše prodavačky na plánovaném školním jarmarku.

Autor: Natálka Konrádová


Abeceda peněz – podnikavá třída

 

Naše 4. a 5. třída se zapojila do projektu České spořitelny na podporu finanční gramotnosti s názvem „Abeceda peněz – podnikavá třída“. V tomto projektu máme možnost vyzkoušet si roli podnikatelů. Díky paní Fojtíkové z České spořitelny, která nás navštívila 24.2. už víme, jaký je rozdíl mezi příjmy a výdaji, co znamená slovo rozpočet a k čemu slouží. Plnili jsme interaktivní úkoly a virtuálně navštívili Českou spořitelnu. Získané znalosti budeme rozvíjet v hodinám matematiky i českého jazyka. V projektu nás čeká ještě spoustu práce, vše završíme jarmarkem na kterém naše školní firma s názvem „ Four-Five Jakubčovice nad Odrou “ bude výrobky prodávat. Už se těšíme na 24.3. kdy třída od České spořitelny získá počáteční kapitál 3000 Kč, který po uskutečnění jarmarku musí vrátit.

Zápis do 1. třídy

se bude konat 4. dubna 2023 v budově ZŠ od 14 do 16 hodin

Základní informace:

Zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění,  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup (viz níže).

 Formulář Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy a Zápisní list můžete přinést již vyplněný nebo si je vyzvedněte spolu s registračním číslem (slouží k oznámení o přijetí x nepřijetí dítěte do ZŠ na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy) a pořadovým číslem k zápisu ve třídě, kde probíhá vyplňování formulářů.

 Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy a Zápisní list pečlivě vyplňte a předejte ke kontrole s rodným listem dítěte a OP rodiče.

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy zveřejním do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě – informační tabuli vedle vchodu do školní zahrady a na webu školy.

 Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

 Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitelku školy písemně požádá.

 Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

Odklad školní docházky

 Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, předejte již vyplněný formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ při zápisu. V tomto případě se zápisu nemusí zúčastnit Vaše dítě. Formulář si lze vyžádat také na místě zápisu.

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa .

Možnost podat žádost o odklad není oznámením rozhodnutí o přijetí dotčena a můžete ji podat nejpozději  30. 4. 2017 ředitelce školy.

Pokud budete žádat o předčasný nástup dítěte do 1. třídy, vyžádejte si příslušný formulář při zápisu.

Předčasný nástup dítěte do ZŠ se vztahuje na dítě, které k 1. 9. 2017 nedosáhne šestého roku věku v případě, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a pokud předloží níže uvedená potvrzení: Ø podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučení školského poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra), Ø podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné, Vám zodpoví ředitelka školy nebo paní učitelky u zápisu.