Individuálně vzdělávaní žáci

Informace k individuálnímu vzdělávání podle

§ 41 zákona č. 561/2004 Sb.

Standardy

Formální náležitosti

Individuální formu vzdělávání můžeme poskytovat žákům naší školy, proto je nutné nejprve vyřídit zápis nebo přestup na naši školu. K individuálnímu vzdělávání je třeba vyplnit

  • Žádost o povolení individuálního vzdělávání, ke kterému je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení (PPP).
  • Doklad o dosaženém vzdělání rodiče nebo vzdělavatele (minimálně SŠ vzdělání s maturitou).

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

 Standardy 

 
 

Konzultace

Při naší škole pracuje konzultantka pro domácí vzdělávání, na kterou se můžete kdykoliv obrátit se svými dotazy. Rádi Vám pomůžeme s vyřízením formálních náležitostí a všemi záležitostmi v průběhu domácího vzdělávání (učebnice, přezkoušení, hodnocení, setkání).

Marta Bačovská

Tel.:     604 649 324

Email: marta.bacovska@gmail.com

Dále máte možnost dohodnout si konzultaci s pedagogy školy, kontakty najdete tady.

 

 

Učebnice a učební pomůcky

Žáci mají nárok na bezplatné zapůjčení učebnic a učebních pomůcek. Nákup učebnic realizujeme vždy v měsíci červnu na následující školní rok, proto je nutné zapůjčení učebnic nahlásit v tomto období. V rámci individuálního vzdělávání nemusíte používat naše řady učebnic. Volba učebnic a výukových materiálů je zcela na Vás. Máte možnost na požádání využít zapůjčení výukových materiálů, příruček pro učitele apod.

 

Záznamy o vzdělávání

Vlastní forma zápisů o průběhu vzdělávání je na Vás. Můžete využít tiskopis třídní knihy, vést si vlastní třídní knihu formou deníku nebo vést záznamy v rámci rodinné kroniky apod. Pro naše účely preferujeme spíše stručný a strukturovaný zápis, který může být např. po měsících nebo po týdnech a jsou zde uvedeny činnosti, čísla stránek či jiné poznámky vztažené ke konkrétním předmětům daného ročníku. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi širšího pohledu na vzdělávání jako takové, tak doporučujeme například v závěru každého měsíce uvést přehled absolvovaných kulturních či sportovních akcí, výletů a jiných aktivit, které mohou být z počátku rodiči vnímány jako součást běžného života.

 

 

Akce školy

Žáci mají možnost účastnit se po dohodě akcí školy jako je plavání, výlety a další sportovní a kulturní akce. Žáci mají možnost účastnit se různých soutěží a olympiád, ke kterým rozesíláme podklady.

Žáci také mohou kdykoli docházet do hodin v běžných třídách.

 

Přezkoušení

Přezkoušení dětí probíhá dvakrát za školní rok (jednou za každé pololetí). Preferujeme osobní formu v rámci vypsaných termínů, které Vám budou dopředu nabídnuty. Dle dohody se k přezkoušení dostaví ve stanovený čas žák se svým zákonným zástupcem. Přezkoušení je vhodné vnímat jako možnost prezentace uplynulého pololetí, dítě by mělo být aktivně zapojeno do přípravy materiálů, které s sebou k přezkoušení přivezete. Není nutné, abyste vozili k přezkoušení učebnice, podkladem jsou dětské výtvarné práce, pracovní sešity, rodinné deníky, fotodokumentace, výrobky a další materiály vytvořené dítětem. Vše je součástí portfolia dítěte, ve škole nic neodevzdáváte, vše je určeno pouze k nahlédnutí. Na závěr přezkoušení vyhotovíme ve spolupráci s dítětem a jeho zákonným zástupcem záznam o přezkoušení, který slouží jako doklad o řádně vykonané zkoušce.

 

Hodnocení

Hodnocení žáků probíhá v rámci přezkoušení formou rozhovoru nad portfoliem dítěte. Jako podklad pro hodnocení doporučujeme přinést k přezkoušení slovní hodnocení rodičů. Forma a délka je zcela na Vás. Hodnocení může být formou dopisu dítěti nebo shrnutí uplynulého pololetí, kde vyjádříte pokroky Vašeho dítěte, případné nedostatky, které se nepodařily zvládnout. Žáci dostávají v zákonných lhůtách vysvědčení.