Digitální učební materiály

K 30.srpnu 2013 jsme ukončili svou práci v projektu reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1448, který jsme započali 15. listopadu 2010. Záměr projektu vycházel z našeho ŠVP – Škola pro život, který byl na základě zvolených klíčových aktivit inovován.

Projektovým záměrem bylo připravovat kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků,

zajistit moderní učební pomůcky v návaznosti na výstupy a učivo,

zavádět ICT do výuky v návaznosti na technický pokrok a efektivitu vzdělávání,

realizovat osvojování nových trendů ve vzdělávání,

umožnit další vzdělávání pedagogických pracovníků podle moderních metod vzdělávání.

Projektový záměr byl splněn.   

 

Dosažené cíle projektu: 

Vzdělávání žáků

  • V průběhu celého projektu došlo ke zvýšení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně školy ve všech předmětech výuky. 
  • Zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodovědných a vlastivědných předmětů a zlepšení gramotnosti v matematice. Při výuce byly využívány prostředky ICT.
  • Individualizace výuky, která zvýšila efektivitu vybraných výukových předmětů a umožnila žákům prohloubit získané znalosti a prakticky si je ověřit. Individualizována byla výuka českého jazyka, matematiky a prvouky v 1., 2. a 3. třídě ve školních letech 2010/11 a 2012/13, výuka českého jazyka, matematiky, přírodovědy, vlastivědy a informatiky ve 4. A 5. Třídě ve školních letech 2010/11 až 2012/13.

 

Vzdělávání dospělých

• Rozšířili jsme vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, digitálních technologií, matematické a přírodovědné gramotnosti. 

 

 

Komu byl projekt určen:


• Všem žákům základní školy – zapojení ve vyučovacích hodinách v rámci zkvalitnění výuky.
• Všem čtyřem pedagogickým pracovníkům základní školy – při vzdělávání a tvorbě výukových materiálů a DUMŮ.

 

 

Konečný výsledek projektu


• K 30. srpnu 2013 v projektu bylo vytvořeno 252 inovativních výukových materiálů - DUMů, které byly vytvořeny v souladu se záměrem ŠVP. 
• V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo pedagogům nabídnuto 14 vzdělávacích programů. 

 

 

 

Způsob dosažení a rozpoznání změny, hodnocení


• Ve vyučovacích hodinách žáci pracovali dle nově vytvořených inovativních materiálů, které jim umožnily zlepšit svou gramotnost ve většině předmětů. 
• Pomocí variability zvolených vyučovacích metod pedagogů a připravených materiálů měli žáci možnost uplatnit se lépe ve výuce a vybrat si metodu, která je pro každého jedince vyhovující. 
• Metodické listy byly připravovány s ohledem jak na žáky s vývojovými poruchami učení, tak na žáky nadané. 
• Vytvořené metodické listy jsou zpřístupněny pro všechny pedagogy a budou používány i v dalších školních letech. Vytvořené DUMy jsou zpřístupněny na stránkách školy.
• Žáci měli možnost změřit své nově získané dovednosti čtenářské gramotnosti v meziškolních soutěžích, kterých se zúčastnili a které jim poskytly možnost srovnání s jinými školami.

 

 

Financování

 

• Z peněz projektu se nám podařilo zakoupit vybavení do tříd - novou interaktivní tabuli, dataprojektory, PC s připojením k internetu pro žáky.
• Dva učitelé mají k dispozici svůj vlastní notebook.
• Pro žáky jsme nakoupili softwarové programy, které jsou využívány při výuce.
• Pro žáky jsme nakoupili stavebnice a hry pro rozvoj matematické, čtenářské, přírodovědné a jazykové gramotnosti.

• Pedagogové absolvovali 14 vzdělávacích programů.

 

 

Nemalé úsilí pedagogických pracovníků, které museli vložit do práce na jednotlivých metodických listech, přineslo očekávaný výsledek: vybudovali jsme si databázi výukových materiálů, která bude k dispozici vyučujícím i v následujících letech, obohatili materiální vybavení naší školy a celkově zpestřili výuku.
Všem pedagogický pracovníkům  ZŠ Jakubčovice nad Odrou patří velký dík za práci, kterou do tohoto projektu vložili.